Målinger må til

For å lykkes med å kutte matsvinn og bevisstgjøre ansatte, er det helt avgjørende å måle matsvinnet for å finne ut hvor skoen trykker. Derfor seiler måling opp som det viktigste tiltaket for virksomhetene.

Tips til tiltak

  • Utpek en "matsvinnansvarlig" for å gjennomføre målinger og analysere resultatene
  • Matsvinnansvarlig følger opp internt og koordinerer arbeidet med andre serveringssteder (hvis del av en kjede)
  • Registrer daglig matsvinn. Sjekk ut etablerte maler for å registrere matsvinnet, fra enkel til mer avansert. (klikk her for enkel mal).
  • Sørg for å registrere antall gjester for å vite hvor mye matsvinn dere har per gjest
  • Gram matsvinn per gjest er et viktig nøkkeltall som gjør det mulig å sammenligne seg med andre serveringssteder
  • Sørg for at målinger blir gjennomført og registrert ▪ Identifiser store svinnposter og årsaker til matsvinnet ▪
  • Diskuter mulige løsninger ▪ Involver de ansatte i arbeidet ▪ Del resultater og erfaringer underveis

Begynn matsvinnarbeidet med å sette konkrete mål og fordele roller. Definer en klar målsetning, for eksempel 10 % reduksjon i løpet av det første året.

Sørg for å involvere de ansatte i arbeidet med å definere en målsetning som både er ambisiøs og realistisk. Heng denne på personalrommet og del med ansatte i virksomheten for å involvere og sikre eierskap til arbeidet.

Ved å måle blir ansatte bevisste på hvor mye mat som faktisk kastes samtidig som det gir god mulighet til å følge utviklingen. For å få måling av matsvinn som en del av faste rutiner, er det fornuftig å måle matsvinnet gjerne hver dag, alternativt i enkelte perioder ila. året dersom det er krevende å etablere en daglig praksis på dette.

Jevnlig oppfølging er viktig dersom man skal oppnå resultater. Involver de ansatte effektivt på etablerte statusmøter, ved å stille spørsmål til tallene. Er det for eksempel store svingninger eller viser tallene en reduksjon? Viktig at alle ansatte utfordres til å finne mulige årsaker til at serveringsstedet kaster mat, og hva som kan være mulige løsninger. Premier gjerne god innsats eller enkelte som har utmerket seg i arbeidet.