Om matsvinn

Matsvinn er et omfattende problem i hele verden. I Norge kaster vi over 390 000 tonn mat som burde vært spist fra matindustri, dagligvarehandel, i serveringsbransjen og hos forbrukerne.

″Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet″

Definisjonen på matsvinn ifølge bransjeavtalen

Som følge av denne definisjonen regnes som matsvinn når nyttbare deler av mat produsert for mennesker ender som blant annet dyrefôr. Partene i avtalen skal bidra til en best mulig ressursutnyttelse i hele verdikjeden. Selv om eventuelt svinn før slakte-/høstetidspunktet ikke regnes som matsvinn, skal bransjen likevel søke å innhente data for primærleddet og utføre tiltak som kan redusere svinn.

SektorMengde (i tonn)
Matindustri79 800
Grossist5 850
Dagligvarehandel62 050
Forbruker225 600
Totalt390 000

Dette matsvinnet representerer en verdi på ca. 22 mrd. kroner. Matsvinn fra landbruket, sjømatindustrien og offentlige virksomheter blir foreløpig ikke målt, og er derfor ikke inkludert i denne oversikten. Matvett leder et prosjekt inn mot serveringsbransjen, KuttMatsvinn2020, som vil føre til at det blir produsert statistikk for offentlige virksomheter i større grad. Som ledd i arbeidet med "Bransjeavtalen" vil også matsvinn fra primærnæringen bli registrert og rapportert på fra 2020.