Om matsvinn

Matsvinn er et omfattende problem i hele verden. I Norge kaster vi over 450 000 tonn mat som burde vært spist fra hele verdikjeden for mat inkludert forbrukere.

″Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet″

Definisjonen på matsvinn ifølge bransjeavtalen

Som følge av denne definisjonen regnes som matsvinn når nyttbare deler av mat produsert for mennesker ender som blant annet dyrefôr. Partene i avtalen skal bidra til en best mulig ressursutnyttelse i hele verdikjeden. Selv om eventuelt svinn før slakte-/høstetidspunktet ikke regnes som matsvinn, skal bransjen likevel søke å innhente data for primærleddet og utføre tiltak som kan redusere svinn.

SektorMengde (i tonn)
Jordbruket 41 700
Sjømatindustri 12 400
Matindustri 86 000
Grossist 6 450
Dagligvarehandel 67 400
Servering 14 100
Offentlige sektor (sykehjem, barnehage, skole) 5 000
Forbruker216 100
Totalt454 350

Dette matsvinnet representerer en verdi på ca. 20,7 mrd. kroner og et CO2-utslipp på 1,26 millioner tonn. Matsvinn fra landbruket, sjømatindustrien og offentlige virksomheter blir foreløpig ikke målt, og er derfor ikke inkludert i denne oversikten. Matvett har de siste fire årene ledet et prosjekt inn mot serveringsbransjen, KuttMatsvinn2020, som har bidratt til at det etter hvert kan bli produsert statistikk for offentlige virksomheter i større grad. Som ledd i arbeidet med "Bransjeavtalen" vil også matsvinn fra landbruket og sjømatindustrien bli registrert og rapportert fra 2020.

Oppdatert kartleggingsresultater fra matbransjen 2015-2020

  1. Matvett-rapport om kartlegging av matsvinn 2020