Matsvinnutvalget lansert

Regjeringen ved Klima- og miljøministeren og Landbruks- og matministeren har satt ned et utvalg som skal komme med forslag til nye og forsterkede tiltaks- og virkemidler for å nå målet om halvering av matsvinnet innen 2030, inkludert en matkastelov. Utvalget skal ledes av Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke og styreleder i Matvett.

Utvalget og sekretariatet samlet på lansering hos Klima- og miljødepartementet. Foto: Klima- og miljødepartementet

Utvalget er bredt sammensatt av representanter fra verdikjeden for mat, kommunal sektor, forbruker- og miljøorganisasjoner samt forskningsmiljøer. Matvett har rollen som sekretariat og ser frem til å dele faglig relevant tematikk og bidra med faglige avklaringer. Sekretariatet skal utarbeide rapporten som er leveransen fra utvalgsarbeidet.

Første hovedrapportering til Bransjeavtalen i 2021 viste at matsvinnet samlet er redusert med nærmere 10 %, så både tempo og større deltakelse i arbeidet må styrkes frem mot 2030.

″Produsert mat som ikke blir spist, representerer et stort ressurs- og miljøproblem. Dette må reduseres kraftig. Regjeringen har allerede et godt samarbeid med matbransjen og matsvinnet er redusert med ti prosent siden 2015. Dette er imidlertid ikke nok. Vi fører nå samarbeidet videre ved å nedsette et utvalg som også inkluderer andre aktører, som miljøorganisasjonene. Vi har tro på at vi sammen skal klare det ambisiøse målet om å halvere matsvinnet innen 2030″

Espen Barth Eide, Klima- og miljøminister

Utvalget skal komme med forslag til nye og forsterkede virkemidler inklusiv en matkastelov. Det blir derfor viktig å se hen til allerede oppnådde resultater og bygge videre på det gode samarbeidet mellom myndigheter og bransje siden 2010 som er unikt i internasjonal sammenheng.

″I dette arbeidet blir det viktig å trekke på erfaringer fra bransjeavtalen, for å sikre at en matkastelov utfyller eksisterende virkemidler på en god måte. Bransjen vet selv best hvor det oppstår matsvinn i hele verdikjeden for mat, og med bransjens kunnskap og eierskap får vi en best mulig utredning″

Sandra Borch, Landbruks- og matminister

Siste kartlegging vier at mat- og serveringsbransjen som Matvett representerer, har redusert matsvinnet med 14 % siden 2015, fortsatt utgjør matsvinnet et stort ressurs- og lønnsomhetstap. Det kastes mat for 8 milliarder kroner i matbransjen og fordelt per ledd i verdikjeden har dagligvarehandelen redusert med 19 %, grossistleddet med 32 % og servering 17 %. Disse sektorene har allerede nådd delmålet om 15 % reduksjon innen 2020, mens matindustrien har redusert med 6 % og ligger etter. Tilsvarende reduksjon er oppnådd i husholdningsleddet. Det er dermed tidlig og sent i verdikjeden potensialet for å kutte er størst.

″Resultatene fra arbeidet med Bransjeavtalen er et godt utgangspunkt for vurdering av både nye og forsterkede virkemidler som må til for at vi samlet skal nå halveringsmålet i 2030. Jeg ser frem til en konstruktiv prosess sammen det brede og faglig sterke utvalget som myndighetene nå har satt ned″

Petter Haas Brubakk, Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke

Landbruksdirektoratet, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet skal være observatører og kvalitetssikre det faglige arbeidet samt sikre oversikt over relevant arbeid nasjonalt og internasjonalt. Det pågår et arbeid med å revidere definisjonen av matsvinn i forhold til matavfall og egnet metodikk for datainnsamling og statistikkutvikling. Dette vil påvirke utvalgets arbeid.

Det er store forventninger til arbeidet hos både myndigheter og i bransjen. Et sentralt punkt blir å identifisere de viktigste barrierene til matsvinnreduksjon og finne ut hva som skal til for å akselerere både det å forebygge og redusere matsvinnet. Samfunnsøkonomiske analyser skal sikre at tiltakene som foreslås blir effektive for måloppnåelsen og ved hjelp av juridisk kompetanse skal man sikre at forslag til en matkastelov utformes på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Matvett ser frem til tverrfaglig samarbeid med utvalget, referansegruppen og myndighetene.

Mandatet til Matsvinnutvalget kan leses her

Har du innspill eller spørsmål til utvalget, send en epost til info@matvett.no.

Medlemmer i utvalget

 • NHO Mat og Drikke: Petter Haas Brubakk, administrerende direktør/leder av utvalget
 • Norges Bondelag: Egil Chr. Hoen, nestleder
 • Sjømat Norge: Lone Flyvholm, fagsjef miljø og helse
 • VIRKE: Halvard Hauer, miljøsjef Norgesgruppen
 • Dagligvarehandelens Miljøforum: Knut Lutnæs, Coop
 • NHO Service og Handel: Jorulf B Silde, bransjedirektør
 • NNN: Bjørn Tore Kyllo, nestleder
 • KS: Guro Bøe Wensaas, seniorrådgiver
 • Framtiden i våre hender: Ingrid Kleiva Møller, fagsjef
 • Forbrukerrådet: Gunstein Instefjord, leder forbrukerpolitikk
 • Matsentralen Norge: Per Christian Rålm, daglig leder
 • NORSUS: Aina Stensgård, forskningsleder
 • NIBIO: Lillian Øygarden, avdelingsleder/forskningssjef matproduksjon og samfunn, klima og matproduksjon¨
 • Oslo Met/SIFO: Alexander Schøll, forskningsleder bærekraftig forbruk mat og tekstil
 • SINTEF Ocean: Ana Karina Carvajal, forskningsleder

Deltakere i referansegruppen

 • Norges Fiskarlag: Hanna Bakke-Jensen, rådgiver (foreløpig)
 • Norges Bonde og småbrukarlag: Eli Berge Ness, politisk nestleder, fungerende leder
 • DLF: Thomas Weihe, verdikjededirektør
 • NHO Reiseliv: Kjersti Aastad, politisk rådgiver
 • Nofima Ocean: Bent Dreyer, forskningssjef divisjon for sjømat
 • Green House: Margit Fausko, ansvarlig bærekraftige matsystemer
 • Naturvernforbundet: Ingvild Fonn Asmervik, avdelingsleder natur areal og forbruk (foreløpig)
 • Avfall Norge: Jens Måge, fagrådgiver